Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

CECIĆ, Ivo, ekonomist i publicist (Grohote na Šolti, 29. VIII. 1927). Sudionik NOB-a; nakon II. svj. rata profesionalni politički radnik. Šezdesetih godina direktor u ustanovama visokog školstva; 1968-74. direktor Narodnog sveučilišta grada Zagreba. God. 1974. izabran za zamjenika direktora Leksikografskog zavoda, a nakon Krležine smrti 1981. postaje direktorom te tu dužnost obavlja do umirovljenja 1986. Posljednjih godina Krležina života bio je njegov prisni suradnik u vođenju poslovanja Leksikografskog zavoda. Također je zamjenjivao Krležu i na poslovima uređivanja II. izdanja EJ.

O Krleži je govorio i pisao u nizu prigodnih intervjua i članaka, uglavnom posvećenih Leksikografskom zavodu, EJ i drugim enciklopedijskim izdanjima. Među njima je najvažniji esej Eruditsko-enciklopedijski kompleks u opusu Miroslava Krleže (Sveske, 1985, 10) u kojemu analizira Krležinu ulogu u našoj književnosti i kulturi XX. st. Konstatira da je K. ostvario sretnu sintezu knjiž. umijeća i kritičkoga društvenog angažmana te snažno utjecao ne samo na tokove naše literature već i na politička zbivanja. U središnjem dijelu eseja analizira Krležine prinose u konstituiranju suvremene enciklopedistike na našem tlu: piše o osnivanju Leksikografskog zavoda, specifičnostima EJ, Krležinu nasljedovanju bogate tradicije hrv. leksikografije. U završnom dijelu napisa istražuje pitanje Krležina autorstva u enciklopedijama, prirodu njegovih redaktorskih zahvata i uredničkih komentara.

R.