Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»IDEJE«, filozofsko-literarna rasprava objavljena u sklopu fragmenata Krležina dnevnika iz 1942, pod naslovom Razgovor o istini, o historiji, o socijalizmu, o idejama i o posljednjim stvarima, u časopisu Literatura, 1957, 1. Fragmenti su potom prerađeni te kao posebni eseji objavljeni pod naslovima Razgovor o istini, O društvenom nagonu, Sociologija i socijalizam, O bogu i Ideje u knjizi Eseji IV (Zagreb 1963), Eseji II (Sarajevo 1973) i Dijalozi i ideje (Sarajevo 1985).

Razgovor o idejama strukturiran je kao dijalog osoba A i B. Dijalog je formalno ostvaren kao logička igra premisama i konkluzijama. Govornik A započinje razgovor, služeći se premisama Condillacova senzualizma, zornim primjerom o igli i ubodu da bi kao uvjereni aristotelovac pobijao mišljenje o urođenosti ideja, što ga zastupa B, zastupnik Platonova natpojavnoga svijeta ideja. Dijalog sve više postaje monolog u formama A i B, koji jednakom snagom svojih uvjerenja zastupaju odabrana filozofska uporišta. Argument nema razrješenja: dijalog što ga je započeo A završava B, ali u formi mogućega novog početka. Stoga se cijeli dijalog između A i B doživljuje beletrizirano, kao kulisa jedinstvenoga spoznajnoga subjekta što, paradoksalno, aristotelovski želi živjeti platonovski svijet ideja.

J. S. R.